Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
TÜRK HAREKETİ TÜZÜĞÜ
Tüzük
2017-08-08 21:33

TÜRK HAREKETİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI MERKEZİ ŞUBESİ

Madde 1- Derneğin Adı         : Türk Hareketi Derneği

     Derneğin Kısa Adı            : THD

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2- Derneğin Merkezi : Ankara´dır.

 

DERNEĞİN ŞUBESİ

Madde 3- Derneğin Şubesi    : Dernek Yurt içi ve Yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube açar.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 4- Derneğin Amacı;

 

a)      Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesinin, Türk Devleti ve Milletinin temel ve esasını teşkil eden Türk Milliyetçiliğinin başta bilim ve teknoloji, kültür, eğitim ve siyaset olmak üzere her alan ve meslekte bir ideal ve ülkü olması ve gelişmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmak. Milliyetçi çözüm yolları ve politikalar üreterek bunları kamuoyuna sunmak. Bu çizgideki idealist insanları bir araya getirmek, bunların çalışma ve ürünlerini halka arz etmek, bu surette anayasamızın değişmeyen temel başlangıç hükümleri doğrultusunda ve cumhuriyet rejimi altında Türk Milletinin ve devletinin ilelebet var olması ve giderek güçlenmesine yardımcı olmaktır.

 

b)      Türk devlet ve toplulukları arasında dostluk, kardeşlik ve işbirliğini geliştirmek. Bu amaçla Türkiye’de ve diğer Türk Ülkelerinde kurultaylar tertiplemek. Kurultayların aldığı kararları değerlendirmek ve uygulamaya geçirmeye çalışmak. Karşılıklı eğitim, sanat, spor, kültür vb. alanlarda bilimsel çalışmalar yapmaktır.

 

DERNEK BU AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

                         

Madde 5- Derneğin Çalışma Şekli ve Alanları: Derneğin amacını gerçekleştirmesi için sürdüreceği çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet alanları aşağıya çıkarılmıştır.

 

a)      Dernek amaçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması için kongre, seminer, konferans, açık oturum, panel, sergi ve benzeri toplantılar düzenler.

b)      Kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili resmi mercilerden izin almak şartıyla yurtdışı bilimsel çalışmalar yapar, yaptırır, burslar verir. Yurt içinde ve gerektiği takdirde kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili resmi mercilerden izin almak şartıyla yurtdışında bu tür çalışmalara katılır.

c)      Amaçlarına uygun kitap, broşür, gazete, dergi, kaset gibi iletişim ve bilgi araçları basar, yayınlar, hazırlar ve dağıtır. Yapılacak olan yayınları destekler.

d)      Dernek amacını gerçekleştirebilmek için gelir getirici, kaynak yaratıcı iktisadi, sanayi ve ticari işletmeler kurar. Danışmanlık yapar, yurtiçi ve gerektiğinde kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili makamlardan izin almak şartıyla yurtdışı ortak pazarlama ve üretim birimleri kurar ve işletir.

 

 

 

e)      Dernek, Bilim, edebiyat, sanat, tanıtım alanlarında uluslar arası düzeyde araştırma ve çalışmalarda bulunur ve aynı amaçlı uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere kendisine bağlı merkezler kurar. Bu merkezlerin çalışması, yönetim ve denetimi ile ilgili hususları, dernek Yönetim Kurulunca kabul edilecek ve ülke kanunlarına uygun biçimde hazırlanacak yönetmeliklerle düzenler.

f)       Dernek kendisine bağlı, amacına uygun biçimde çalışmalarda bulunacak, araştırma ve uygulama kurumları açabilir, bu tür kurumların çalışmalarını ve araştırmalarını destekleyebilir.

g)      Her alan ve meslekte milliyetçi insanları araştırıp tespit eder ve bunların çalışma ve ürünlerini kamuoyuna tanıtır ve sunar.

h)      Basın ve Televizyon yolu ile Türk kültürünü, adet ve örflerini halka ulaştırır ve bu konuda halkın bilinçlenmesini sağlar.

i)        Her düzeydeki eğitici ve öğretici kuruluşlarla işbirliği yaparak genç kuşaklara ve bilhassa yeni yetişen gençlerimize ve çocuklarımıza Türk kültürünün önemini anlatır ve öğretici olmak için faaliyette bulunur.

j)       Meslek ve sahalarında başarılı olmuş milliyetçi kişilere burs ve teşvik primleri verir.

k)      Kamu kurumları, yerel yönetimler ve bunların kurdukları birlikler, odalar, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak daha etkin ve verimli çalışmalar yapar, projeler sunar.

l)        Yurt içine ve kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili makamlardan izin almak şartıyla yurt dışında gerekli görüldüğü il ve ilçelerde şubeler açar.

m)    Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler. Üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

n)      Dernek faaliyeti için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

 • o)      Dernek amacının gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda yurtiçi ve yurtdışında vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılabilir. Dernek ve kuruluşlara üye olabilir. Kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendika veya benzeri sivil toplum örgütleriyle ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

p)      Dernek amacının gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütür.

r)      Derneğin amacına uygun teşkilatlar, şirketler, eğitim kurumları, araştırma kurumları, ajanslar, üretim ve pazarlama üniteleri kurar ve işletir.

s)       Üye aidatları gelirleri dışında Dernekler Kanununa uygun olmak üzere her türlü gelir getirici faaliyetlerde bulunur.

 

Madde 6- Dernek Üyeliği: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve yasaların öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

      Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

 a) Asil Üyeler,

 b) Fahri üyeler,

  

a)      KURUCU ÜYELER: İşbu dernek tüzüğünde kurucu olarak gösterilen kişilerdir. Kurucu üyeler derneğin aynı zamanda asil üyeleridir.

 

b)      ASİL ÜYELER:  Derneğin amaçlarını kabul eden, dernek kurma hakkına haiz kişiler derneğe asil üye olabilirler. Derneğe üye olacakların, dernekler yasasına göre üyeliğe engel hali olmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve on sekiz (18) yaşını bitirmiş T.C. tabiiyetli olmaları gereklidir. Derneğe asil üye olacak gerçek kişiler giriş aidatları ile birlikte yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Derneğe asil üye olacaklar en az bir (1) asil üye tarafından tanıtılmalıdır. Tanıtılan üye hakkında yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile otuz (30) gün içerisinde karar alınır. Sonuç yazı ile taraflara bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye “Üye Kayıt Defterine” kaydedilir. Dernek asil üyeleri eşit haklara sahiptir. Derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakları vardır. Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunması da gereklidir. Türk soylu yabancıların üyeliği Türk vatandaşlarının üyelik hükümlerine tabidir. Asil üyeler, Yönetim kurulunun oybirliği ile alacağı bir kararla üyelik sıfatını kaybederler. 

Asil üyenin üyeliği, Yönetim kurulunca bu sıfatlarına son verilmedikçe hayatları boyunca devam eder. Asil üyelikten kendi isteği ile istifa eden veya vefat eden üyenin üyeliği de kendiliğinden düşer.

 

c)      FAHRİ ÜYELER: Yönetim kurulunca saptanacak maddi katkı taahhüdünde bulunan gerçek kişilerdir. Fahri üyeler bu tüzükte gösterilen organlarda görev alamazlar ve oy kullanamazlar.

 

Madde 7- Üyelikten Ayrılma.

    Her üye diledikleri zaman dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Bu arzularını yazı ile yönetim kuruluna bildirmeleri ve birikmiş aidatlarını ödemeleri gerekir.

 

Madde 8- Üyeliğe Son Verme.

    Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bunun dışında aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

      a. Aidatını yönetim kurulunun talebine rağmen tebliğden itibaren otuz (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler,

     b. Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,

     c. Dernek tüzüğüne ve dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar.

      d. (a) bendine göre dernekten çıkan/çıkarılanların yönetim kurulu kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Ancak bu (b) bendine girenleri kapsamaz.

      Dernekle ilişkisi kesilmesi gereken üyenin üyeliğe son verme şeklinde tecelli eden kararı Yönetim Kurulunca üyeye tebliğ edilir. Üye bu karara karşı Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Bu takdirde kesin karar ilki Genel Kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya, üyeliğine son veren üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Genel Kurul karar verirse, savunması dinlenir.

 

Madde 9- Üyelerin Yükümlülükleri.

    Asil üyeler bu tüzükte belirlenen üye aidatlarını düzenli ödemekle yükümlüdürler. Dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır ve önceden derneğe yaptıkları yardım, bağış ve aidatları isteyemezler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. Fahri üyeler aidat vermek zorunda değildir.

    Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Madde 10- Derneğin Organları.

    Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a)      Genel Kurul,

b)      Yönetim Kurulu,

c)      Denetim Kurulu,

 

Madde 11- Genel Kurul.

    Genel Kurul, Asil üyeler ve şube delegelerinden oluşur. Derneğin en yetkili karar organıdır.

 

      a. İlk Genel Kurul;

           Derneğin kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması veya kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapılır ve zorunlu organları oluşturulur.

      b. Genel Kurul Toplantısı; (Olağan Toplantı)

        (1) Dernek iki (2) yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihlerde olağan,

         (2) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

      Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

 

      c. Olağanüstü Toplantı;

      Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunca bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

      Olağanüstü genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

     d. Çağrı Usulü;

      Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılacak üyeler en az on beş (15) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçlarını kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Dernek panosuna da ilan metni aynen asılır.

      Olağan ve olağanüstü kongrelerde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az, atmış (60) günden fazla olamaz.

      Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılmışsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

      Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

      e. Toplantı Usulü;

      Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır. Toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

      Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısını imzalayarak toplantı salonuna girerler.

      Kimlik belgesi gösteremeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar genel kurul toplantısını ayrı bir yerden izleyebilirler.

      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesince açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hali de bir tutanakla tespit edilir.

      Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar üye ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

      Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasından Divan Başkanı sorumludur.

      Genel Kurulda sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

      Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

      Her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır, vekâleten oy kullanılamaz.

      Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişiliğin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir.

      Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divanda görevli kişilerce imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

      Mahkemece kayyum atanması ve Medeni Kanunun 75nci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

      f. Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri;

      Aksine karar alınmamışsa Genel Kurulda oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada Divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş sandıklara atılır. Oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

      Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınabilir.

      Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

      Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her iki halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

      Diğer organların kararına karşı, dernek içi denetim yolları tükenmedikçe iptal davası açılamaz.

      Genel Kurul kararlarını yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

      g. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar;

      Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımlarıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 12- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri.

    Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıya çıkarılmıştır.

a)      Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile mali raporları ibra veya reddetmek.

b)      Dernek Başkanının bir sonraki yıl için hazırlayacağı yıllık çalışma programını ve tahmini bütçeyi istişari nitelikte görüşmek ve bu husustaki öneri ve istekleri Yönetim Kuruluna bildirmek.

c)      Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarını iki (2) yıllığına seçmek.

d)      Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.

e)      Dernek tüzüğünün değiştirilmesine veya derneğin feshine karar vermek.

f)       Üyelerin çalışma, mesleki alanları ve dernek çalışmaları ile ilgili Yönetim Kurulunun hazırladığı iç yönergeleri ve yönetmelikleri kabul veya reddetmek.

g)      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

h)      Dernek organlarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları ile dernek hizmetlerinde görevlendirilecek üye ve hizmetlilere verilecek ücret, gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

i)        Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması, vakıf kurmasına karar vermek.

j)       Derneğin yurtiçi ve yurtdışı şubeler açılmasını kararlaştırmak ve açılmasına karar verilen şubeler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

k)      Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılmasına karar vermek.

l)        Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerektiğinde görevden almak.

m)    Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması ve yasalara göre genel kurulca yapılması gereken diğer görevleri yapmak.

 

Madde 13- Yönetim Kurulu.

a. Yönetim Kurulunun Oluşması;

1)      Kurucular Kurulu derneğin ilk Yönetim Kurulunu oluşturur.

2)      Yönetim Kurulu, Genel Kurulun dernek asil üyeleri arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçeceği yedi (7) Asil, beş (5) yedek üyeden meydana gelir.

3)      Yönetim Kurulu, yetkili denetim makamlarına karşı derneğin sorumlu organıdır ve derneğin amaçlarına uygun olarak çalışmasından sorumludur.

4)      Yönetim Kurulu her kongreden sonra ilk toplantıda kendi aralarında gizli oyla bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı, bir genel sayman ve bir genel sayman yardımcısı seçer. Derneği başkan temsil eder.

 

5)      Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

b. Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi;

1)      Kurul kararları bu tüzükte aksine bir hüküm olmadıkça oy çoğunluğu ile alınır. Her üye bir oya sahiptir.

2)      Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

3)      Yönetim Kurulu ayda en az bir (1) defa başkanın çağrısı ile olağan olarak toplanır. Tüm üyelerin kabul etmesi halinde toplantı tarihleri rutin olarak tespit edilebilir.

4)      Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Gerekli özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantısına yazılı bildirime rağmen üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye alınır.

5)      Acil durumlarda başkan kendiliğinden veya en az üç üyenin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilir.

6)      Yönetim Kurulu kararları karar defterine işlenir.

7)      Yönetim Kurulu derneğe karşı tüm faaliyetlerinde ve toplantılarında herhangi bir ücret ve menfaat sağlayamaz.

c. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

(1) Görevleri;

a)      Derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

b)      Kendi üyeleri arasında Yönetim Kurulu başkanını seçer. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda dernek başkanıdır.

c)      Başkanın yılsonunda sunacağı çalışma programını inceler, denetler ve başkanı ibra eder.

d)      Başkanın yılbaşında hazırlayacağı ve genel kurulda istişare nitelikte görüşülen çalışma programını ve tahmini bütçeyi onaylar.

e)      Dernek başkanının tek başına yetkili olarak yapabileceği veya onaylayabileceği harcama, taahhüt, sözleşme ve hukuki işlemlerin kapsamını ve miktarını saptar.

f)       Asil üyelerin derneğe aidat ve katkı miktarlarını ve şeklini saptar.

g)      Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

h)      Dernek amacına uygun çalışma komisyonları kurmak.

     

(2) Yetkileri;

 1. a.      Bu tüzüğün ikinci ve üçüncü maddeleri hariç olmak üzere dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklere karar vermek.
 2. b.      Derneğe bağlı olarak kurulacak olan her türlü işletmelerin, ortaklıkların kurulmasına, kurulmuşlara katılmaya, tüzel kişilikler oluşturmaya, işletmeleri fesih ve tasfiyeye, ortaklıktan ayrılmaya, yurtiçinde ve gerektiği takdirde kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili makamlardan izin almak şartıyla yurtdışında gerekli gördüğü yerlerde yurtiçindeki özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurtdışındaki uluslar arası özel, resmi ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok yönlü personel ve teknik yardım, bilgi alışverişi, karşılıklı burs, seminer, konferans ve benzeri eğitsel faaliyetleri düzenleme gibi hususlarda işbirliği yapmak, bu kuruluşlardan nakdi ve ayni yardımlar, araç-gereç ve malzeme hibeler, fonlar ve krediler almaya karar vermek ve bu kararları uygulamak.
 3. c.       İvazlı ve her türlü yurtiçinden ve yurtdışından bağış, yardım ve kazandırıcı işlemler hakkında karar vermek.
 4. d.      Derneğin taşınır malları ile taşınmaz malları tahsisi, işletmesi, ariyet olarak verilmesi, kiralanması ve satılması hakkında karar vermek.
 5. e.       Derneğin çalışması ile ilgili iç yönetmeliği hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.
 6. f.        Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı şube açmaya ilişkin işlemleri yürütmek ve şubelerin denetlenmesini sağlamak.

 

Madde 14- Denetleme Kurulu,

    Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca iki yıllığına seçilir. Aralarında bir başkan seçerler. Bu kurul denetleme görevini derneğin tüzüğünde gösterilen amaç, esas ve usullere göre yapar. Derneğin amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

 

Madde 15- Akademik Çalışma Grubu,

    Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerini yürütmek için aşağıda belirtilen veya ihtiyaç duyulan konularda dernek faaliyetlerine yardımcı olmak üzere gruplar kurar, bu gruplara başkan atar ve yer tahsis eder. Grup başkanları faaliyetleri yürütmek için dernek üyelerinden veya dışarıdan yeterli gördüğü kadar uzman yardımcı personel alarak Çalışma Grubunu teşekkül ettirir.

  

Çalışma Grupları şunlardır.

 

 1. Türk Tarihi Çalışma Grubu,
 2. Türk Dili çalışma Grubu,
 3. Hukuk Çalışma Grubu,
 4. Güvenlik Çalışma Grubu,
 5. Uluslar arası İlişkiler Çalışma Grubu,
 6. Türk Dünyası Çalışma Grubu,
 7. Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu,
 8. Ekonomi Çalışma Grubu,
 9. Türk Kültürü Çalışma Grubu,
 10. Güzel Sanatlar Çalışma Grubu,
 11. İlim ve Teknoloji Çalışma Grubu,
 12. Maliye Çalışma Grubu,
 13. Sağlık Çalışma Grubu,
 14. Tarım Çalışma Grubu,
 15. Çalışma ve Sosyal Güvenlik çalışma Grubu,
 16. Turizm ve Çevre Çalışma Grubu,
 17. Siyaset Çalışma Grubu,
 18. Gençlik ve Spor Çalışma Grubu,
 19. Aile ve Toplum Çalışma Grubu,
 20. Sivil Toplum Örgütleri ve Mesleki Kuruluşlar Çalışma Grubu,
 21. Basın, Yayın ve İletişim Çalışma Grubu,
 22. Toplum ve Devlet Yönetimi Çalışma Grubu,
 23. Din ve İnanç Çalışma Grubu,
 24. Ulaştırma ve Trafik Çalışma Grubu,

 

Madde 16- Şubeler, Kuruluşu, Çalışması, Faaliyetleri ve Feshi.

a. Şubelerin Kuruluşu;

      Ana tüzüğümüzün 3ncü maddesi gereğince il ve ilçelerden yapılacak müracaatla ve Genel Kurulun kararı ile şube açma izni verilir. Bu hususta yapılacak başvuru en geç bir (1) ay içerisinde olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırılır.

      Şubeler en az beş (5) kişiyle kurulur. Şube kurucularının ehliyetli ve saygın olmasına dikkat edilir.

      Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler şube kurucuları tarafından şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

 

b. Şubelerin Çalışması;

      Şubeler Türk Hareketi Derneği ana tüzüğü çerçevesinde faaliyet gösterirler. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyette bulunurlar.

      Şubenin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. Genel Kurul Şubenin kayıtlı üyelerinden meydana gelir.

      Şubelerde beş (5) asil, beş (5) yedek kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu bulunur. Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir üyeden meydana gelir. Üç (3) asil, üç (3) yedek kişi ile Denetleme Kurulu teşkil edilir. Bunlar şube genel kurulunca seçilir.

      İhtiyaç ve alan genişliğine göre de ana tüzüğümüzde yazılı çalışma gruplarından bir kısmı da kurulabilir. Bu sahalarda etkili sosyal ve bilimsel çalışmalar yapılabilir.

 

c. Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlanmadan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

d. Şubelerin Genel Kurula Katılmaları;

      Şubeler olağan genel kurullarını Genel Merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki (2) ay önce yapmak durumundadır.  Şubelerin Genel Kurulları iki yılda bir şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Şubeler genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz (30) gün içerisinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır.

      Şube Yönetim Kurulundan başkan, sekreter ve muhasip olmak üzere üç (3) kişi Genel Merkez Genel Kurulu tabi delegesidir.

      Bunun dışında şubelerden her elli (50) üyeye bir (1) delege olmak üzere seçilen üyeler delege olarak Genel Merkeze bildirilerek Şube delegesi olarak Genel Kurula katılırlar.

      Bir Şubenin Genel Kurulda temsil edeceği toplam delege sayısı elliyi (50) geçemez. Üye sayısı iki bin beş yüzü (2 500) geçen üye sayısına sahip şubeler elli (50) delege sayısına göre bir hesaplama ile Genel Merkez delegelerini seçer. (Örnek; Delege sayısı dört bin (4 000) ise, Gönderilecek azami delege sayısı 50 olduğuna göre, 4 000: 50 = 80, her seksen üyeye bir Genel Merkez delegesi düşmektedir.)

      Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

e. Şubelerin Feshi,

      Şubelerin çalışmaları ana tüzüğümüzün ve Dernekler Kanununun hükümlerine aykırı olduğu tespit edildiği veya şube maddi yönden acze düştüğü hallerde, istek üzerine veya Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile kapatılarak ilgili makama bildirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile Şube Yönetim Kurulu görevden azledilerek on beş (15) gün içerisinde yenisi de yazı ile atanabilir. Şubeler kapatıldığında tüm mameleki Genel Merkeze intikal eder.

 

f. Diğer Hususlar,

      Şubelerin çalışması ile ilgili olarak ana tüzüğümüzde bulunmayan hükümlerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanunun şubelerle ilgili hükümleri uygulanır.

 

Madde 17- Temsilcilik Açma.

    Dernek, gerekli görüldüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğin yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Madde 18- Platform Oluşturma.

    Dernek, Yönetim Kurulunun alacağı kararla derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.

 

Madde 19-  Uluslararası Faaliyet.

    Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için uluslar arası faaliyetlerde ve işbirliğinde bulunabilir. Yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya diğer kuruluşlara katılabilir.

 

Madde 20- Yardım ve İşbirliği.

    Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

 

Madde 21- Derneğin Gelirleri.

    Derneğin gelirleri şunlardır.

      a. Giriş ve üye aidatları; Üyeler girişte yüz (100) TL. Giriş aidatı ve yılda altı yüz (600) TL. Üye aidatı öderler. Ödeme şekli ve zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Giriş aidatları ve yıllık aidatlar günün ekonomik koşullarına göre Genel Kurulca yeniden tespit edilebilir.

      b. Şube ödentisi; Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının % 35’inin şube ödentisi adı altında altı (6) ayda bir Genel Merkeze gönderilmesinden elde edilen gelir.

      c. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

      d. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, gece, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi her türlü etkinlik ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.

      e. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığından elde edilen gelirler.

       f. Yurtiçi ve gerektiği takdirde kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili makamlardan izin almak şartıyla yurtdışı ve benzer kuruluşlardan sağlanacak para, araç-gereç ve her türlü malzeme bağışı ve yardımlar.

      g. Yurtiçi ve gerektiği takdirde kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili resmi makamlardan izin almak şartıyla yurtdışı uluslar arası vakıf, kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak işbirliği, ortak çalışma, eğitsel hizmet ve çalışmalardan elde edilecek gelirler, sağlanacak fonlar ve krediler.

      h. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar.

       i. Derneğin giriştiği ticari faaliyetler, işlettiği üretim, pazarlama, banka, tesis ve lokallerden sağlayacağı gelirler.

       j. Dernek yapacağı ilmi, sosyal ve kültürel faaliyetler sebebi ile siyasi parti, sendika ve mesleki kuruluşlardan yardım alabilir ve gerektiğinde-siyasi partiler hariç- bunlara yardım edebilir.

     

Madde 22-  Defterler ve Kayıtlar

 

      a. Defter Tutma Esası

        Dernek’te işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Dernekler Yönetmeliğinin 31nci maddesinde belirtilen durumlarda (kamu yararına çalışma statüsü kazanılması ve/veya yıllık brüt gelirleri beş yüz bin TL’yi aşması halinde) dernek, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

      Derneğin şube açması ve derneğin bilânço esasına göre defter tutması halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, şubeler de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernek ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.

      İşletme hesabı esasına göre defter tutulurken yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

      Bilanço esasına geçildikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

      Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

 

      b. Tutulacak Defterler.

        Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. Alındı Belgesi, Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

        (1)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

            (a) Karar Defteri; Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

            (b) Üye Kayıt Defteri; Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

            (c) Evrak Kayıt Defteri; Gelen ve Giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

           (d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

           (e) İşletme Hesabı Defteri; Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

            (f) Alındı Belgesi kayıt Defteri (EK-10); Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

        (2) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar.

 

            (a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterlerden Karar, Üye Kayıt, Evrak Kayıt ve Alındı Belgesi Kayıt Defterleri bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

            (b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri; Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

      c. Defterlerin Kayıt Usulü;

       Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.   

      Dernek, defterleri bilgisayar ortamında da tutabilir. Form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler kullanılmaya başlamadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılır. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

      Yevmiye Defterinde yapılan yanlışlıklar muhasebe kurallarına göre düzeltilir. İşlemler defterlere günlük olarak kaydedilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

      Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

      Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

 

      d. Kayıt Zamanı

       İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

       (1) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

       (2) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutması halinde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

 

      e. Hesap dönemi

        Dernek’te hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

 

       f. Defterlerin Tasdiki;

       Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

 

      g. İşletme Hesabı Tablosu ve Bilanço Hesabına göre Raporlama.

      İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonunda (31 Aralık), “İşletme Hesabı Tablosu” (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonunda (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 23- Gelir ve Giderde Usul.

 

      a. Gelir ve Gider Belgeleri;

      Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile toplanır.(Dernekler Yönetmeliği EK-17) Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

      Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94’ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için “Gider Makbuzu” (Dernekler Yönetmeliği EK-13) veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

      Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği EK-14) ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği EK-15) ile kabul edilir.

      Bu belgeler, Dernekler Yönetmeliğinin EK- 13, 14 ve 15’de gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form ve sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

      b. Alındı Belgeleri;

      Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığınca belirlenmiş matbaaya bastırılır. Derneğin talebi üzerine otuz gün içerisinde bu belgeler mülki amirliğe onaylatılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır

      Alındı Belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre hareket edilir.

 

      c. Yetki Belgesi;

      Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu karar o yerin mülki idare amirine tescil ettirilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi”  (Dernekler Yönetmenliği EK-19) iki nüsha olarak düzenlenir ve Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilirler.

      Yetki Belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir (1) yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

      d. Gelirlerin Teslim Edilmesi;

      Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz (30) gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Bin (1000) TL. geçenler otuz (30) günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı iki (2) gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

      Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

     e. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

      Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı ve harcama belgeleri ile diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen daha uzun sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5) yıl süre ile saklanır.

 

Madde 24- Beyanname Verilmesi.

    Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” ( Dernekler Yönetmeliği EK-21) Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde (Nisan ayı sonuna kadar) Yönetim Kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idari amirliğe verilir.

      Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini derneğe vermekle yükümlüdürler. Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez. Temsilciliklerle ilgili her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.

 

Madde 25- Bildirim Yükümlülüğü.

    Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıya çıkarılmıştır.

      a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

      Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

      Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

      b. Taşınmazların Bildirilmesi;

      Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK- 26) doldurularak mülki idare amirliğine bildirilir.

 

      c. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi;

        Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

      d. Değişikliklerin Bildirilmesi;

      Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler “Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-24), genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-25) doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz (30) gün içerisinde mülki İdare amirliğine bildirilir.

 

Madde 26- Derneğin İç Denetimi.

    Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

    Denetim Kurulu tarafından en geç altı (6) ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek gördüğü hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 27- Derneğin Borçlanma Usulleri.

    Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanama, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 28- Taşınmaz Mal Edinme.

    Dernek amacını gerçekleştirmek için genel kurulun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile bağış ve satın alma yolu ile taşınmaz mal edinilebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

    Derneğe satın alınan, bağış veya vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi” (Dernekler yönetmeliği EK-26) doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 29- Derneğin Sandık Kurması.

    Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununun 12nci ve dernekler yönetmeliğinin 72-82 maddelerinde belirtilen amaç ve şartlarla yardım sandığı kurabilir. Bu sandığın kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun yapacağı bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Madde 30- İzne Tâbi Faaliyetler. (Tesis, Lokal Açma vb.)

    Dernek, amaçlarını doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt ve pansiyon, üyeleri için lokal açabilir. Bu tesislerin işletilmesi için mülki idare amirliğinden izin alınması gerekmektedir.

    Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

 Madde 31- Dernek Görevlileri ve Ücretleri.

    Dernek hizmetleri gönüllüler ve yönetim kurulu kararı ile göreve başlayacak ücretliler aracılığı ile yürütülür. Bunların ücretleri genel kurul kararı ile tespit edilir.

    Derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Bunların dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmez.

    Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit edilir.

 

Madde 32 –Sona Erme.

      a. Kendiliğinden sona erme;

      Deneğin faaliyetleri aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer.

        (1) Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

        (2) İlk Genel Kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturmamış olması,

        (3) Borç ödemede acze düşmüş olması,

        (4)Tüzük gereğince Yönetim Kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

        (5) Olağan Genel Kurul toplantısının üst üste iki defa yapılamaması.

         Her ilgili; sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

      b. Genel Kurul kararı ile sona erme;

      Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

      c. Mahkeme Kararı ile sona erme;

      Derneğin amacı, kanuna ve ahlâka aykırı hale gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verebilir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır. 

 

 Madde 33- Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiyesi.

      a. Derneğin Feshi;

       Genel Kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağırılır.       İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içerisinde mahallin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih halinde derneğin menkul malları feshe karar verecek heyetçe uygun yere devredilir.

 

      b. Tasfiye İşlemleri;

      Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

       (1) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması.

        Genel kurulca derneğin feshine karar verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

        Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme sırasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

        Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.  Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirtilmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

        Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir. Tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç (3) ay içerisinde tamamlanır. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip durum yedi (7) gün içerisinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirine bildirilmesi ve tasfiye tutanağının eklenmesi zorunludur.

        Derneğin defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetin Kurulunun beş (5) yıl saklaması zorunludur.

       (2) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması.

        Tasfiyenin ne şekilde yapılacağı hakkında genel kurulca bir karar alınmamışsa, genel kurul toplanamamış veya son Yönetim Kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemi yapılmamışsa veya dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararı ile bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

        Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 Madde 34- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak Proje Yürütme.

    Dernek, amacına uygun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun Hükümlerine göre ortak proje yürütebilir.

 

Madde 35- Tüzük Değişikliği.

    Derneğin tüzüğü genel kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu ile değiştirilir.       

    Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

     Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 36- Açık Hüküm Bulunmayan Haller.

    Bu tüzükte açık bulunmayan durumlarda yürürlükteki dernekler kanunu ve Türk medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- Geçici Yönetim kurulu,

     İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 


Bu haber 3051 kez okundu.

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

Avrupa Birliğine benzer bir Türk Birliğinin kurulmasını onaylıyormusunuz?

Türk Hareketi Derneği-THD © 2016 |Web Sitemiz Türk Hareketine Aittir İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Espower Bilisim