Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Rusya Federasyonunda Yaşayan Türkler.
Yaptıklarımız, Yayınlarımız
2019-09-27 16:23

Rusya Federasyonunda Yaşayan Türkler.

RUSYA FEDERASYONU İÇERİSİNDE YAŞAYAN TÜRKLER,

Türklerin ilk ana yurdunun Asya kıtasının ortalarında bulunduğu ve dünyanın diğer yerlerine buradan yayılmış oldukları bilinmektedir. Türklerin ilk ana yurdu Altay ve Sayan (Köğmen) dağları çevresi ile bu dağların kuzey bölgeleri idi. Türkler zamanla anayurtlarından doğuya, batıya ve güneye doğru yayıldılar. MÖ 2 binli yıllarda Altay Dağlarından Ural Dağlarına ve Yayık Nehrine kadar yayılmışlardı.

Tarihi Türk toprakları,  Sakalar (İskitler) döneminde (MÖ 7 ve MS 2nci yüzyıl) abidelerde “Turkistanak”, Arap Tarihçileri arasında “Bilâd al-Türk” , 6ncı asırda “Türkistan” için “Türkiye” (Turcia) adı Bizans kaynakları tarafından kullanılmıştır. 9 ve 10ncu yüzyıllarda İdil (Volga) nehrinden Orta Avrupa’ya uzanan bölgelere “Türkiye” denmiş, Anadolu için “Türkiye” denmesi on 12nci yüzyılda başlarken, Suriye ve Mısır 13ncü yüzyılda  “Türkiye” olarak biliniyordu (Kafesoğlu, 1988, s. 44). 11nci yüzyılda Kaşgarlı Mahmut,   Çin kaynakları da Hazar’dan Çin’e kadar olan bölgede yaşayan yerleşik ve göçebe insanların kendilerini “Türk” ve ülkelerini de “Türkistan” diye adlandırdıklarını belirtmiştir.

MÖ 1700’lerden itibaren Türkler Altaylara yerleşirken, bir yandan da MÖ 1100 yılından başlayarak Çin’in kuzeybatısına (Kansu-Ordos Bölgesi) kaymışlardır. Diğer bir kısmı ise MÖ 1300-1000’li yıllarda Türkistan sahasına yerleşmişlerdir.

MÖ 900’lü yıllarda Türklerin,  İskandinavya ve Baltık denizi bölgesine geldiği ve 1155 yılında, Viking döneminin ardından kurulan İsveç Krallığına katıldıkları bilinmektedir. Bu Türkler 13.yüzyılda Finlandiya’nın en eski şehri “Turku” şehrini kurmuşlardır.  .

Anavatanda, İlk önce Saha (İskit) ve Çuvaş Türkleri ana kütleden ayrılmış,  MÖ 8nci yüzyılda İskitler, batıya doğru harekete geçerek Kimmerleri bölgeden kovmuşlar, Tanrı Dağlarından Tuna boylarına kadar olan Karadeniz kuzeyindeki düzlüklere hâkim olmuşlardır.

MÖ 700’lerden itibaren Güney Sibirya, Baykal Bölgesi, Moğolistan ve Yedi su havzasını etkisi altına alan Türk göçleri, doğuda Ordos’a, batıda Volga bölgesine yönelmiştir. Saha Türkleri Sibirya kuzeydoğusuna yönelirken, Çuvaş Türkleri Ural Dağlarının güney batı eteklerine yerleşmişlerdir,

MS batı yönünde cereyan eden Türk göçleri Hazar Denizi güneyi ve kuzeyi olmak üzere iki ana yol takip etmiş,  Hazar Denizi ve Karadeniz kuzeyinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya göç dışında, Kafkaslara da yönelen Türk grupları olmuştur. Gittikleri bölgelerde önemli roller üstlenen Türkler, güçlü devletler kurmuşlardır.

Asya’da siyasi hâkimiyetlerini kaybeden Hun Türkleri,  370’lerde Avrupa ufkunda görülmüşlerdir. Batıya doğru süratle gelişen Hun göçü, Karadeniz kuzeyine hâkim olan Vizigot ve Ostrogot kütleleri arasında büyük panik ve korku yaratarak Kavimler göçü dediğimiz genel bir harekete neden olmuştur. Bu arada Hunların idaresi altına giren İslavlar, özellikle Atilla Han’ın (M. S. 434-453) yönetiminde uzun süre yaşamışlardır.

MS 461-465 yılları arasında Oğurların güneybatı Sibirya’dan güney Rusya’ya göç ettikleri, MS 475 yıllarından itibaren de Sabarların Aral bölgesinden Kafkaslara yayıldıkları bilinmektedir.

Hunların açtığı kuzey yolundan 4ncü yüzyıl ortalarında Göktürklerin Orta Asya’dan çıkardığı Avarlar gelerek Karadeniz’in kuzeyi ve Doğu Avrupa’yı içine alan bölgede büyük bir devlet kurmuşlardır. (568’e doğru)

Bunu 668nci yıllardan itibaren İdil ve Tuna Bulgarları izlemiş,  Bulgarların Karadeniz kuzeyinden Volga kıyılarına ve Balkanlara yayıldıkları gözlenmiştir.   Büyük Bulgar Devleti (Kama-Çulman), İtil (Volga)Bulgar Hanlığı ve Balkanlar’a gelip Tuna boylarına yerleşerek Tuna Bulgar Devletini  (670)  kurarak, Hıristiyanlığı seçmiş ve Slavlaşmışlardır. Bu kavimlerin bir kısmı yerli halklar arasında eriyip giderken, bir kısmı sonradan kurulan Altın Ordu (1240-1480) devletinin tebaası olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Avarlar’dan sonra bölgede büyük bir hâkim güç olarak Hazar Hanlığı ortaya çıkmış, dördüncü asırdan itibaren bölgeye gelen Hazarlar, sekiz ve dokuzuncu asırlarda büyük bir devlet haline gelmişlerdir. Dinyeper ’den Volga (İdil) vadisine kadar hâkim olmuşlardır. 

Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak bozkırlarında Hazarlarla birlikte Macarlar (830), Peçenekler, Kumanlar (Kıpçaklar) ve Uzlar (Oğuzlar) yedinci asırdan itibaren birlikte veya birbiri arkası sıra yaşamışlar, bu bölgenin Türk toprağı olarak kalmasını sağlamışlardır. Kumanların varlığı Moğolların istilasına (1337-1340) kadar sürmüştür.

Asya tarafından son ve büyük akın olan Moğolların Rusya’yı ele geçirmesi, Ruslar üzerinde çok büyük etkiler yapmıştır. İlk defa 1223’te, Rus ve Kuman ortak güçlerini Kalka muharebesinde ağır bir yenilgiye uğratan Moğollar, bu savaşta binlerce Rus’u ve Kıpçak’ı katletmişlerdir. Moğol hâkimiyetine girmek istemeyen Kumanlar ise Macaristan içlerine göç etmişlerdir

 Moğol İmparatorluğu, Cengiz Han’ın ölümünden sonra çocukları arasında paylaşılmış, Rusya ve Kazak topraklarına hâkim olan Batu Kağan Altın Ordu devletini kurumuştur.  Altın Ordu Devleti 1237-1480 yılları arasında Rusya’yı yönetmiş On beşinci asır başlarında Altın Ordu Devleti, Kırım, Kazan, Kasım, Astrahan, Sibir, Nogay Hanlıklarına bölünmüş ve sonraları Timur’un saldırılarıyla da oldukça zayıflamışlardır.

Görüldüğü gibi Sibirya’nın doğu hudutlarından, İdil-Ural Bölgesi, Volga Bölgesi, Kafkasya, Orta Avrupa, Baltık Denizi ve İskandinavya bölgesine kadar olan sahaya Türkler yerleşmiştir.  İskit, Avrupa Hun, Sibir, Avar,  Hazar, Bulgar, Peçenek, Türk-Moğol İmparatorluğu, Altın Orda, Timurlular devletleri ile birçok Hanlıklar (Kırım, Ejderhan, Kazan, Kasım, Sibir ve Nogay) Türkler tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla, Karadeniz kuzeyine Deşt-i Kıpçak denmesinin nedeni de budur.

Başlangıçta, Aşiretler halinde ve büyük bir kargaşa ve kavga içinde yaşayan Slavlar, İsveçlerin yardımı ile canlanmışlardır.  İsveçli Vareg liderlerinden Rurik’i  862 yılında Rus Knezi  seçerek  ve Novgorod şehri merkezi  yaparak  ilk Rus devleti ni kurmuşlardır.

882’de Kiev’deki Vareg Viking) liderini öldürtüp, Dinyeper ırmağı üzerinde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan ve o tarihlerde yaklaşık 7.000.000’luk büyük kısmı kırsalda yaşayan Avrupa içinde 100.000 kişiye varan nüfusu ile önemli bir anakent olan bu şehri almış ve büyüyen Rus knezliğinin merkezi hâline getirmiştir.

Altın Ordu Devleti zamanında Moskova önem kazanmıştır. Başlangıçta küçük bir kırsal kasabayı andıran Moskova, knezlerinin marifetli idaresi, özellikle de Altın Ordu hanlarına yönelik gösterdikleri bağlılık sayesinde aldıkları büyük özerkliklerle hızla gelişmiş ve güçlenmiştir. Altın Ordu hanlarından aldıkları ayrıcalıkla Moskova knezleri, hem büyük servetler edinmişler ve hem de diğer Rus knezlerini zaman içerisinde kendi hâkimiyetlerine alarak veya ortadan kaldırarak merkezi bir devlet kurmuşlardır.

Altın Ordu Devleti, Kırım, Kazan, Astrahan, Sibir Hanlıklarıyla Nogayların serbestçe yaşadıkları bölgelere bölünmüş ve sonraları Timur’un saldırılarıyla da oldukça zayıflamıştır. Bundan iyi yararlanan Moskova Knezliği 1480’den itibaren bağımsız bir devlet gibi hareket etmeye başlamıştır. 16ncı. yüzyılın ortalarında yeni bir siyası güç olarak ortaya çıkan Moskova Knezliği, bölge siyasi dengesini değiştirebilecek bir konuma ulaşmıştır. 1547'de "Moskofların Ç arı" Unvanıyla taç giyen 4ncü İvan (Korkunç  İvan), Türk hanlıklarının içinde bulunduğu bölünmüşlükten faydalanarak Türk ülkelerine saldırarak, işgal etmeye başlamıştır. Bu işgaller, İdil-Ural bölgesi, Sibirya, Türkistan ve Kafkasya’nın fethi olarak kendisini göstermiştir.

Moskova Knezi 3ncü İvan’ın 1480 yılında Altın Ordu hâkimiyetine son vermesi üzerine 6 hanlığa bölünen Altın Ordu devleti tarih sayfasından çekilirken, Türkler de bölgede zayıflamaya başlamıştır.  4ncü İvan zamanında da Rusların İdil vadisine yerleşmeye başlaması, 1552’de Kazan şehrinin zapt ederek Kazan hanlığının son vermesi, Rusların Türk toprakları üzerinde yayılmasının başlangıcını oluşturmuştur. Dört yıl sonra yine 4ncü İvan bu sefer İdil nehrinin Hazar’a dökülen ağzı üzerinde kurulmuş olan Astrahan şehrini alarak ve Astrahan hanlığına son vermesi, İdil vadisi ile Hazar denizi kuzeyindeki geçitlerin Rus kontrolüne girmesine neden olmuş, bu durum da Türklerin 18nci yüzyıldan itibaren savunmaya geçmesine neden olmuştur.

 Kazan ve Astrahan Türk hanlıklarını ele geçirmesiyle İdil (Volga) vadisine tam hâkimiyet kazanması, Rusların ilk defa olarak Urallar gerisindeki Türk yurtlarına yaklaşmasına yol açmıştır. Aslen Türk olan Stragonov ailesinin 1580 yılında Çar’a başvurarak Sibirya’yı ele geçirmek istediğini belirtmesi üzerine, Rusların desteklediği ve  bu ailenin teşviki  ile Yermak Timosevich adından bir Rus Kazağı, etrafına topladığı köylü, avcı, maceraperest ve çarın zulmünden kaçan kimselerden oluşan askeri gücü ile Uralları geçmiş, Sibir Han’ı olan Küçüm Han’ı birçok defa yenmiş ve Sibirya’yı işgale başlamıştır. İşgal ettiği toprakları da Çar’ın himayesine sokmuştur.

Daha sonra bölgeye düzenli Rus birlikleri gönderilerek Rus ilerlemesi devam etmiş,  1620 yıllarında İrtiş doğusundaki Yenisey vadisine erişmişler, 10 yıl kadar sonra da Lena Nehrini geçmişler ve 1639 yılında Pasifik Okyanusu kıyılarına varmışlardır. 1648’li yıllarda Alaska’nın batı ucundan 100 mil uzaktaki Çukuta yarımadasını ele geçirerek, Sibirya’nın işgalini 66 yılda tamamlamışlardır.

Sibirya’nın işgalinden sonra gözünü Türkistan’a çeviren Çarlık Rusya’sı,  18. Yüzyıl başlarında Türkistan’ı işgale başladılar, Kuzeyden İrtiş Nehri bölgesinden, Hazar Denizi doğusundan ve  Hazar Denizinden bölgeye ilerlemeye  başladılar.

1719 ve 1720 yıllarında Kalmukların karşı koymasına rağmen İrtiş nehrinin yukarı kısımlarına doğru ilerlerdiler. Petro döneminde Ruslar, Hazar Denizi üzerinden de Türkistan’a girmeye çalıştılar. Çariçe Anna İvanovna döneminde (1730-1740) Rusya’nın Türkistan’a Ural dağlarından itibaren uzanan stepler üzerinden ilerlenmeye çalışıldı.

1732 yılında Küçük Orda ve Orta Orda Kazakları Rus himayesini kabul ettiler. 19. yüzyılın ilk yarısında Kazak ve hatta bazı bölgelerde Kırgızların da bulunduğu coğrafyaların Rus birlikleri tarafından ele geçirilme süreci devam etti.  Rusların karşısında, Türkistan’da bulunan üç Türk devleti vardı bunlar, Hokand, Hive hanlıkları ve Buhara Emirliği idi

Çarlık kuvvetleri ilk önce Hokand üzerine saldırdılar ve  1865’te Hokand Hanlığının merkezi Taşkent’i aldılar. 2 Mayıs 1868’de Buhara Emirliğinin Semerkant şehrini aldılar. . 1873 yılında Rus saldırılarına karşı koyamayan Hive Hanlığı Rus hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldı.

Türkmenistan’daki Türkmen bölgelerini de ele geçirmek için harekete geçen Ruslar.  Türkmenlerin kahramanca savaştığı Göktepe müdafaası sonunda Mart 1882 yılında Aşkabat’ı alarak bütün Türkistan’ı ele geçirdiler.

Astrahan Hanlığının işgali ile Kafkasya yollarını açan Ruslar,  Güney Kafkasya üzerinde mücadele halinde olan Osmanlı Devleti ile Safeviler ’in durumundan faydalanarak Kafkasya ile ilgilenmeye başladı.  Öncelikle Kafkas Kabilelerinden bazılarını (Çerkez, Çeçen, Nogay vb.) kendi tarafına çekerek Rus hâkimiyetini kabul ettirdi.

 Rus yayılışının Kafkasya’da ilerleyişini gören Osmanlı Devleti ise, o zamana kadar Rus tehdidini ortadan kaldırmak maksadıyla kuzeye bir sefer yapılması düşüncesiyle hazırlıklara girişildi. Büyük ümitlerle yapılan Astrahan Seferi, Kırım Han’ının tutumu yüzenden başarı kazanılamadı.

Buna karşılık Rusya, bölgedeki olaylara müdahale edebilen, hatta Güney Kafkasya'daki Hıristiyanlardan bazılarının kurtarıcı olarak gördükleri bir devlet olmaya başlaması Gürcülerden bazı Prenslikler Moskova'nın himayesine girmesine neden oldu.

17nci yüzyıl boyunca Rusya'nın Kafkasya politikasında önemli bir değişiklik olmadı. Bu yüzyıl daha çok Rusya’nın ilerideki büyük İlerleyişine zemin hazırlamakla geçirildi. Ancak Kafkasyalılar da Rusya'nın gerçek amacını anladıklarından gittikçe daha şiddetli tepkiler göstermeye başladılar. Tarki (1595), Şetkale (Stavropol) (1604), Terek (1604) muharebeleri sonucunda Ruslar Karaçay, Balkar, Çerkez, Çeçen, Abaza, Kumuk ve Nogay bölgelerine yerleştiler.

Güneyde ise özellikle Katerina II zamanında yapılan 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının Osmanlılar için büyük bir yenilgi ile sonuçlanması ve imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması’nın ağır şartları, Ruslara Kırım hanlığına son vermek ve tüm topraklarını ilhak etme şansını vermiştir (1683). Kırım’ı ele geçiren Ruslar buradan Karadeniz’e ve ötesine ulaşmak için önemli bir üs elde etmişlerdir. Kırım’a yerleşen Ruslar, Tuna boylarına inerek Balkanlar ve Avrupa’nın ticaretinde önemli noktaları kontrol ettikleri gibi, Kafkasya üzerinden ilerleyerek, Bakü’nün zengin petrol yataklarını ele geçirmişlerdir.

Dağıstan üzerinden Azerbaycan’a ilerleyen Ruslar, Bakü’ye girmişler, Azerbaycan Hanlıklarını ele geçirmişler ve İran’a karşı başarılı savaşlar sonunda 1828’de imzaladıkları Türkmençay anlaşmasıyla Nahcivan, Azerbaycan ve çevresine tam hâkimiyet sağlamışlardır.

1917 yılında yapılan bir komünist ihtilalle yıkılan Rus Çarlığı yerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine (SSCB) bırakmıştır. 30 Aralık 1922 yılında kurulan SSCB, 15 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin birleşmesinden meydana geldi. Bunların içinde yer alan Rusya Sovyet Federatif Sosyal Cumhuriyeti 18 Özerk SSC’den meydana geliyordu.

26 Aralık 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla birlikte 5 Bağımsız Türk Cumhuriyeti ortaya çıktı. Bunun dışında çoğunluk Rusya Federasyonunda olmak üzere 13 Özerk Türk Cumhuriyeti, 1 Özerk Türk Bölgesi kuruldu.

Aşağıda yer alan tablolarda sadece Rusya Federasyonunda yer alan Türkler, yaşadıkları yerler ve nüfusları gösterilmiştir.

Bilindiği gibi Rusya Federasyonunun idari taksimatı;  7 adet Federal Bölge, Bu federal bölgeler içerisinde 9 adeti Türk olmak üzere 21 adet Özerk Cumhuriyet, 9 adet eyalet (Bölge-Kray), 46 adet  il (Yöre-Oblast), 2 adet Federal şehir, 1 adet özerk il (Oblast), 2 adet özerk Okrug, Krasnoyarsk eyaletine bağlı 3 adet özerk bölüm, Tümen iline bağlı 3,  adet özerk bölümden meydana gelmektedir.

Türkler Rusya Federasyonunun bu idari yapısı içinde gösterilmektedir.

 

RF’YE BAĞLI ÖZERK CUMHURİYETLERDE YAŞAYAN TÜRKLER

S.

No.

Cumhuriyet

Konum

Türk Nüfusu

En Çok Bulunan Grup

Diğerleri

1

Adige

Güney

(Kafkasya)

5.000

Tatar

 

2

Altay

Sibirya

(Altay)

85.ooo

Altay Kişi

Kazak, Teleüt, Tuba, Telengit

3

Başkurtistan

Volga

2.300.000

Başkurt

Tatar, Çuvaş

4

Buryatya

Sibirya

(Altay)

9.000

Tatar

 

5

Çeçenistan

Güney

(Kafkasya)

9.000

Kumuk

 

6

Çuvaşistan

Volga

930.000

Çuvaş

Tatar

7

Dağıstan

Güney

(Kafkasya)

520,000

Avar

Nogay, Azerbaycan Türkü, Kumuk

8

İnguşetya

Güney

(Kafkasya)

1.000

Kumuk

Nogay, Balkar

9

Kabardey-Balkar

Güney

(Kafkasya)

110.000

Balkar

Karaçay

10

Kalmukya

Güney

(Kafkasya)

9.000

Kazak

Türkmen, Nogay

11

Karaçay-Çerkez

Güney

(Kafkasya)

180.000

Karaçay

Nogay, Tatar

12

Karelya

Kuzey-Batı

(Baltık)

-

Tatar

 

13

Hakasya

Sibirya

(Altay)

75.000

Hakas

Tatar

14

Komi

Ural

30.000

Tatar

Çuvaş, Azerbaycan Türkü

15

Mari El

Volga

50.000

Tatar

 

16

Mordova

Volga

50.000

Tatar

 

17

Kuzey Osetya

Güney

(Kafkasya)

13.000

Kumuk

 

18

Saha Eli

Sibirya

450.000

Saha

Dolgan, Tatar, Başkurt, Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Özbek

19

Tataristan

Volga

 

 

2.300.000

Tatar

Çuvaş, Başkurt, Azerbaycan Türkü, Özbek, Kazak

20

Tuva

Sibirya

(Altay)

235.000

Tuva

Hakas

21

Udmurtya

Volga

110.000

Tatar

 

 

RF KRAYLARDA (BÖLGE/EYALET) YAŞAYAN TÜRKLER

S.

No.

Kray

Konum

Türk Nüfusu

En Çok bulunan Grup

Diğer

1

Altay Kray

Sibirya

(Altay)

23 000

Tatar Kazak

 

2

Kamçatka Kray

Uzakdoğu

3 000

Tatar

 

3

Kharabarovsk Kray

Uzakdoğu

9 000

Tatar

 

4

Krasnodar Kray

Güney

(Kafkasya)

55 000

Tatar, Türkmen

Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Özbek, Kırım Tatarı

5

Krosnajarski Kray

Sibirya

105.000

Tatar,

Dolgan

Azerbaycan Türkü,  Çuvaş, Hakas, Kırgız, Başkurt, Saha, Özbek, Kazak, Tuva

6

Perm

Ural

 

Tatar

 

7

Primorsky Kray

Uzakdoğu

35.000

Tatar    .

 

Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Başkurt, Özbek, Kazak

8

Stavropol Kray

Güney

(Kafkasya)

95.000

Nogay, Karaçay

Azerbaycan Türkü, Türkmen, Tatar

9

Zabaykalsky Kray

Sibirya

(Altay)

25.000

Tuva

Tuba, Tatar

 

RF OBLASLARDA (YÖRE/İL) YAŞAYAN TÜRKLER

S.

No.

Oblast

Konumu

Türk Nüfusu

En Çok Bulunan Grup

Diğer

1

Amur

Uzakdoğu

7.000

Tatar

Tuva

2

Arkhangelsk

Kuzey-Batı

(Baltık)

1.000

Tatar

 

3

Astrahan

Güney

(Hazar)

270.000

Kazak

Tatar, Azerbaycan Türkü, Nogay, Türkmen, Kumuk, Özbek, Astrahan Tatarı, Kafkas Türkmenleri

4

Belgorod

Merkez

(Batı)

13.000

Azerbaycan Türkü

Kafkas Türkmeni, Tatar

5

Bryansk

Merkez

(Batı)

5.000

Azerbaycan Türkü

Tatar

6

Çelyabinsk

Volga

390.000

Tatar

Başkurt, Kazak, Çuvaş, Azerbaycan Türkü, Özbek

7

İrkutsk

Sibirya

(Altay)

850

Tofa

 

8

Ivanovo

Merkez

(Batı)

3.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş

9

Kaliningrad

Merkez

(Batı)

10.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Kazak, Özbek

10

Kaluga

Merkez

(Batı)

11.000

Tatar

Çuvaş, Azerbaycan Türkü

11

Kemerovo

Sibirya

(Altay)

25.000

Tatar

Çuvaş

12

Kirov

Merkez

(Batı)

30.000

Tatar

 

13

Kostroma

Merkez

(Batı)

4.200

Tatar

Azerbaycan Türkü

14

Kurgan

Volga

60.000

Tatar

Başkurt, Kazak

15

Kursk

Merkez

(Batı)

4.700

Azerbaycan Türkü

Tatar, Türk

16

Leningrad

Kuzey-Batı

(Baltık)

14.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Özbek, Kazak

17

Lipetsk

Merkez

(Batı)

5.200

Azerbaycan Türkü

Tatar

18

Magadan

Uzakdoğu

3.600

Tatar

Azerbaycan Türkü Saha, Çuvaş, Başkurt

19

Moskova Oblast

Merkez

(Batı)

130.000

Tatar

Çuvaş,  Kazak, Özbek

 

20

Murmansk

Kuzey-Batı

Baltık

12.000

Tatar

Azerbaycan Türkü

21

Nijniy Novgorod

Merkez

(Batı)

62.000

Tatar

Çuvaş

22

Novgorod

Merkez

(Batı)

4.000

Tatar

Azerbaycan Türkü

23

Novosibirsk

Sibirya

(Altay)

30.000

Tatar

Kazak, Azerbaycan Türkü, Çuvaş

24

Omsk

Sibirya

(Altay)

142.000

Kazak

Tatar, Çuvaş

25

Orenburg

Volga

400.000

Tatar

Kazak, Başkurt, Çuvaş, Azerbaycan Türkü, Özbek

26

Oryol

Merkez

(Batı)

3.500

Tatar

Azerbaycan Türkü

27

Penza

Volga

 

Tatar

 

28

Pskov

Kuzey-Batı

(Baltık)

2.300

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş

29

Rostov

Güney

(Kafkasya)

75.000

Kafkas Türkmenleri

(Türk)

Tatar, Kazak, Çuvaş, Azerbaycan Türkü

30

Ryazan

Merkez

10.000

Tatar

Çuvaş

Azerbaycan Türkü

31

Sakhalin

Uzakdoğu

6.000

Tatar

Azerbaycan Türkü

32

Samara

Ural

310.000

Tatar

Çuvaş, Kazak, Başkurt, Özbek, Azerbaycan Türkü

33

Saratov

Volga

170.000

Kazak

Tatar, Çuvaş, Azerbaycan Türkü, Başkurt, Özbek.

34

Smolensk

Merkez

(Batı)

4.000

Tatar

Azerbaycan Türkleri

35

Sverdlovsk

Ural

240.000

Tatar

Başkurt, Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Özbek, Kazak

36

Tambov

Volga

8.000

Çuvaş

Tatar, Azerbaycan Türkü

37

Tomsk

Merkez

24.000

Tatar

Azerbaycan Türkü

38

Tula

Merkez

14.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş

39

Tver

Merkez

13.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş

40

Tümen

Ural

390.000

Tatar

Başkurt, Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Kazak, Kumuk, Sibirya Tatarı, Özbek, Nogay, Kırgız, Gagavuz

41

Ulyanovsk

Ural

320.000

Tatar

Başkurt, Azerbaycan Türkü

42

Vladimir

Merkez

14.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş

43

Volgograd

Volga

95.000

Kazak

Tatar, Azerbaycan Türkü, Çuvaş

44

Vologda

Merkez

3.600

Azerbaycan Türkü

Tatar

45

Voronezh

Merkez

(Batı)

18.000

Azerbaycan Türkü

Tatar, Türk (Kafkas Türkmen’i), Çuvaş

46

Yaroslavl

Merkez

12.000

Tatar

Azerbaycan Türkü

 

RF FEDERAL ŞEHİRLERDE YAŞAYAN TÜRKLER

 

S.

No.

Federal Şehir

Konumu

Türk Nüfusu

En çok bulunan Grup

Diğerleri

1

Moskova

Merkez

310.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Özbek, Çuvaş, Kazak, Başkurt

2

Sankt-Peterburg

Kuzey-Batı

Baltık

63.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş

 

RF ÖZERK OBLASLARDA ( ÖZERK YÖRE/ÖZERK İL) YAŞAYAN TÜRKLER

S.

No.

Özerk İl

Konumu

Türk Nüfusu

En çok Bulunan Grup

Diğerleri

1

Yahudi Özerk İli

Uzakdoğu

2.500

Tatar

Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Başkurt, Özbek

 

RF ÖZERK OKRUGLARDA YAŞAYAN TÜRKLER

S.

No.

Özerk Okrug

Konumu

Türk Nüfusu

En çok Bulunan Grup

Diğerleri

1

Çukotka

Sibirya

2.200

Çuvaş

Tatar, Başkurt, Azerbaycan Türkü

2

Nenets

Ural

250

Tatar

 

 

 

 

RF KRASNOYARSK KRAYI (EYALETİ) ÖZERK BÖLÜMÜNDE YAŞAYAN TÜRKLER

S.

No.

Bölümleri

Konumu

Türk Nüfusu

En çok Bulunan Grup

Diğerleri

1

Taymir

Sibirya

7.250

Dolgan

Tatar, Azerbaycan Türkü

2

Evenk

Sibirya

1.200

Saha

Tatar, Hakas

3

Krasnoyarsk

Sibirya

95.000

Tatar

Özbek, Kazak, Hakas

 

RF TÜMEN OBLASTININ ÖZERK BÖLÜMÜNDE YAŞAYAN TÜRKLER

S.

No.

Bölümleri

Konumu

Türk Nüfusu

En çok Bulunan Grup

Diğerleri

1

Khanty-Mansi

Ural

250.000

Tatar

Başkurt, Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Kumuk, Özbek, Kazak, Nogay, Kırgız, Gagavuz, Türk

2

Yamalia

Ural

45.000

Tatar

Azerbaycan Türkü, Başkurt

 

3

Tümen

Ural

100.000

Tatar

Başkurt, Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Kumuk, Özbek, Kazak, Nogay, Kırgız, Gagavuz, Türk

 

 

 


Bu haber 2396 kez okundu.

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

Avrupa Birliğine benzer bir Türk Birliğinin kurulmasını onaylıyormusunuz?

Türk Hareketi Derneği-THD © 2016 |Web Sitemiz Türk Hareketine Aittir İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Espower Bilisim